Privacyverklaring


Dit is de privacyverklaring van Touch of Pink, hierna ook: “Touch of Pink”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of klachten hebt?” In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Touch of Pink.

Touch of Pink is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52471411.


Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

 • identificatiedoeleinden
 • het voeren van onze administratie
 • om te kunnen communiceren
 • om rekening te houden met jouw gezondheidstoestand

De volledige lijst lees je onder “Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?”

We delen sommige gegevens met andere partijen (ontvangers). Bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over jouw gezondheid) delen wij niet met derden.

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Eetspiratie.nl is onderdeel van Touch of Pink. Voor de privacyverklaring van Eetspiratie wordt verwezen naar: https://www.eetspiratie.nl/privacyverklaring/


Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden.
 • Voor het aanspreken met de juiste titel.
 • Om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 bent en bevoegd bent een overeenkomst met ons aan te gaan. In het geval dat je jonger dan 16 bent, dient een ouder/voogd bij de intake aanwezig te zijn en het intakeformulier mede te ondertekenen.
 • Om onze administratie te kunnen voeren.
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen, klachten en afspraken.
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie.
 • Om de een bestelling te kunnen verwerken.
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties.

Ook gebruiken wij gegevens voor bijzondere doeleinden (gezondheid):

 • Voorafgaand aan de eerste behandeling bij Touch of Pink wordt een vragenlijst (intakeformulier) ingevuld ten aanzien van jouw gezondheid. Dit is noodzakelijk om te bepalen of het verantwoord is om een behandeling te ondergaan. Bij veranderingen in de gezondheidssituatie (of op verzoek van Touch of Pink) wordt de vragenlijst opnieuw doorgelopen en ondertekend.

En tot slot voor het gebruik van onze website www.eetspiratie.nl:

 • Hiervoor wordt verwezen naar de privacyverklaring die te vinden is via deze url: https://www.eetspiratie.nl/privacyverklaring/
 • Voor het gebruik van de website www.eetspiratie.nl wordt specifiek toestemming gevraagd bij het bezoek aan de website middels een cookiebanner en een afzonderlijke privacyverklaring.

De website van Touch of Pink gebruikt geen cookies en verzamelt geen gegevens.


Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

Jouw toestemming.

De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben.

De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting (bijv. administratief voor de Belastingdienst).


Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?

Ja, sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan. Wij hebben deze gegevens nodig om de overeenkomst met je aan te kunnen gaan en uit te kunnen voeren.

We hebben de gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. administratief voor de Belastingdienst).


Aan wie geven wij jouw gegevens door?

Wij gebruiken jouw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens door te geven aan anderen:

 • De gegevens die op jouw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
 • Bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.
 • Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

We geven de gegevens door aan de volgende partijen:

 • Administratiekantoor dat de boekhouding van Touch of Pink verzorgd (eenmansbedrijf)

In geval van gebruik van de website www.touchofpink.nl:

 • Mijndomein – Lelystad – KvK 27181493

In geval van gebruik van de website www.eetspiratie.nl:

Bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens) worden niet aan derden verstrekt, tenzij hiervoor juridische grondslag is of als je hiervoor specifiek toestemming verleend.


Worden jouw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven jouw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer)Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Bijzondere persoonsgegevens (gezondheidssituatie)Tot 2 jaar na de laatste transactie.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
CorrespondentieZolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot max. 2 jaar daarna.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure.Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Voor de bewaartermijnen voor Eetspiratie wordt verwezen naar: https://www.eetspiratie.nl/privacyverklaring/


Hoe beschermen wij jouw gegevens?

Touch of Pink neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@touchofpink.nl

Een onderdeel van Touch of Pink is de website https://www.eetspiratie.nl. Voor de de bescherming van persoongegevens voor deze website wordt verwezen naar https://www.eetspiratie.nl/privacyverklaring/


Welke rechten heb je?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen;
 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten “beperken”;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
 • om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
 • als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop (of vergelijkbare mogelijkheid) opgenomen zodat je je kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.


Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Touch of Pink
Simone Denis
Tulpenboom 16
5432KL CUIJK
06-17606777
info@touchofpink.nl


Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 21 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door je daar een e-mailbericht over te sturen.