Algemene voorwaarden


  1. Definities
  2. Algemeen
  3. Openingstijden
  4. Massages en behandelingen
  5. Advisering
  6. Prijzen, acties en betalen
  7. Verkoop producten
  8. Aansprakelijkheid, eigendom en informatie-overdracht
    Inschrijvingen en opleidingen

1. DEFINITIES

Touch of Pink: het bedrijf dat de massage verricht, advies geeft of product verkoopt (hierna aangeduid als ‘TOP’).
Cliënt: de wederpartij die de massage ontvangt, wil ontvangen of advies krijgt (hierna aangeduid als ‘Cliënt’
Koper: de wederpartij ter zake van de levering van een product door TOP (hierna aangeduid als ‘Koper’).


2. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die TOP levert aan een Cliënt. Bij de eerste massage of andere dienst dient de Cliënt op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden of zal de Cliënt op de hoogte worden gesteld tijdens het intakegesprek. Bij de eerste massage tekent de Cliënt voor het feit dat de Cliënt bekend is met de inhoud van de algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de producten die TOP aan de Koper levert.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Naast deze algemene voorwaarden is ook de privacyverklaring van TOP van toepassing. De privacyverklaring is te raadplegen via de website of op schrift op te vragen bij TOP.

Onderdeel van Touch of Pink is de website (receptenblog) www.eetspiratie.nl. Hiervoor wordt verwezen naar de separate privacy- en cookieverklaring en de disclaimer op die website.


3. OPENINGSTIJDEN

TOP werkt alleen op afspraak.

Als de Cliënt is verhinderd, dient de Cliënt dit zo spoedig mogelijk telefonisch aan TOP door te geven. Indien een afspraak op dezelfde dag wordt geannuleerd, wordt de afspraak voor 50% in rekening gebracht.

De Cliënt wordt verzocht om binnen 5 minuten voor aanvang in de praktijk aanwezig te zijn. Aangezien TOP geen wachtruimte heeft, wordt de Cliënt verzocht om niet te vroeg te komen of bereid zijn om even buiten (overdekt) te wachten. Door de afspraken niet strak achter elkaar te plannen, probeert TOP hiermee ook rekening te houden dat deze situatie zich niet voordoet. Als de Cliént meer dan 5 minuten te laat komt, gaat dat helaas ten koste van de behandeltijd en in het uiterste geval kan de behandeling niet meer plaatsvinden.

Voor diensten van TOP buiten reguliere openingstijden worden per specifiek geval afspraken gemaakt.


4. MASSAGES EN BEHANDELINGEN

De massages zijn uitsluitend bedoeld ter ontspanning en dus geen alternatief voor de behandeling van een arts, specialist of therapeut.

Voorafgaand aan de (eerste) massage wordt een korte anamnese (intake) gehouden. Dit is belangrijk om door te nemen of er een bepaald ziektebeeld en/of medicijngebruik is, waarmee rekening dient te worden gehouden. Indien TOP twijfelt of de Cliënt gemasseerd mag worden, wordt de Cliënt geadviseerd om eerst de (huis)arts te raadplegen.

De duur van de massage – zoals o.a. vermeld op de website van Touch of Pink – is inclusief de tijd die de Cliënt nodig heeft voor het aan- en uitkleden en andere algemeenheden. De door TOP aangegeven tijdsduur is de tijd die de Cliënt minimaal dient te reserveren voor de aanwezigheid bij TOP.

Bij het achterhouden of niet doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie van de Cliënt is TOP niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen.

Indien uit de anamnese blijkt dat de Cliënt de gekozen massage of behandeling niet mag ondergaan, kan:
• ter plaatse een andere massage worden gekozen (indien dit past binnen de beschikbare tijd);
• kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

TOP heeft het recht een Cliënt uit te sluiten voor een massage. De kosten voor een massage worden dan ook niet in rekening gebracht.

In geval van plaatselijke, regionale en landelijke gezondheidsrisico’s – zoals bijvoorbeeld virussen – hanteert TOP de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD. TOP kan derhalve eenzijdig een afspraak annuleren als er verhoogde gezondheidsrisico’s voor de Cliënt of de behandelaar zijn.

Bij extreme (buiten)temperaturen kan TOP eenzijdig besluiten de afspraak te annuleren. In overleg met de Cliënt wordt de afspraak naar een ander tijdstip of andere datum verplaatst.

Hygiëne is zeer belangrijk bij TOP, wat ook van de Cliënt wordt verwacht.

Bij sommige vormen van massage wordt gebruik gemaakt van (verwarmde) olie. Omdat er vlekken in het ondergoed kunnen komen door het gebruik van massageolie, wordt de Cliënt geadviseerd een eenvoudige slip te dragen.

Handdoeken zijn in de praktijk aanwezig, dus de Cliënt hoeft deze zelf niet mee te brengen. Het meebrengen van een eigen handdoek is wel toegestaan.

De praktijk wordt tijdens de massage afgesloten voor bezoek van buitenaf en de telefoon wordt uiteraard niet aangenomen tijdens een massage. Het heeft de voorkeur dat de Client zelf ook de telefoon uit- of stilzet tijdens de massage.

Na de massage raad TOP aan om veel water te drinken. Cliënt kan na een massage eventueel last krijgen van:
• hoofdpijn;
• vermoeidheid;
• misselijkheid.
Dit kan een reactie zijn op de massage, omdat er afvalstoffen zijn vrijgekomen. Door water te drinken kunnen deze klachten veelal worden voorkomen. Na afloop van een massage wordt er daarom standaard water aangeboden door TOP.


5. ADVISERING

TOP geeft adviezen over een gezonde leefstijl naar wat TOP daaronder verstaat.

TOP inspireert, motiveert, coacht en geeft informatie en advies om gezonder te leven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen kennis op het gebied van voeding en leefpatroon, aangevuld met kennis uit literatuur, praktijkervaring en actualiteiten.

TOP is geen medische organisatie en derhalve ook geen alternatief voor een arts of diëtist.

Adviezen van TOP zijn vrijblijvend en geen garantie dat persoonlijke doelstellingen van de Cliënt worden gehaald.

Het gebruik van de adviezen van TOP geschiedt geheel op eigen risico.

Indien TOP verwijst naar producten of diensten van een andere partij geldt dit niet als aanbeveling hiervan en eventueel hieruit vloeiende gevolgen of kosten kunnen TOP niet worden aangerekend.


6. PRIJZEN, ACTIES EN BETALEN

De Cliënt/Koper kan bij TOP contant betalen of met een gewaarmerkte Touch of Pink Cadeaubon (evt. in combinatie met een contante (bij)betaling).

De Cliënt/Koper dient bij voorkeur gepast te betalen, TOP is niet in de gelegenheid om geld terug te geven op bankbiljetten van 100 euro of meer.

In overleg is betaling op basis van een factuur mogelijk. Betaling dient dan door de Cliënt/Koper te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door TOP aangegeven wijze.

Massages en adviezen van TOP komen niet voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking.

De diensten van TOP zijn vrijgesteld van btw op grond van artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting 1968. Op de facturen wordt dan ook geen btw vermeld.

Prijswijzigingen door TOP zijn voorbehouden.

Een vol afsprakenkaartje (persoonsgebonden) van TOP – dat overeenkomt met vijf afspraken – geeft recht op vijf euro korting bij de betaling van de vijfde massage en/of behandeling. Om de korting te ontvangen, dient het volle afsprakenkaartje bij TOP te worden ingeleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de afspraken op het kaartje bij te houden en/of door TOP te laten invullen. TOP is niet verantwoordelijk voor het verlies van een afsprakenkaartje.
De korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, in combinatie met of bij massagekuren en bij adviesgesprekken.

Betaling van de door TOP aangeboden massagekuren (terugkerende behandelingen) dient na de eerste behandeling van de massagekuur volledig door de Cliënt te worden voldaan. De massagekuur is persoonsgebonden en derhalve niet geheel of gedeeltelijk overdraagbaar aan derden. De massagekuur is één jaar geldig vanaf de datum dat de eerste massage is ondergaan.
TOP geeft geen geld terug indien de Cliënt besluit de kuur niet af te maken.
Indien de Cliënt gebruik wil maken van een massagekuur, dient dat vooraf aan TOP kenbaar te worden gemaakt.

Cadeaubonnen en waardebonnen van TOP zijn alleen geldig met een bedrijfsstempel, datum, volgnummer en rechtsgeldige handtekening van TOP. De bonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en op de bonnen wordt geen geld teruggegeven.

Cadeaubonnen die door TOP worden uitgegeven waarop een geldbedrag staat vermeld, zijn onbeperkt geldig. Voor Cadeaubonnen waarop een massage of behandeling staat vermeld, geldt dat deze 1 jaar na dagtekening geldig zijn.

Kortingsbonnen en waardebonnen van TOP zijn in te leveren op massages van 30 euro of meer. De kortingsbonnen en waardebonnen kunnen niet worden ingeleverd in combinatie met andere aanbiedingen, acties en massagekuren.

Kortingsbonnen en waardebonnen zijn niet inwisselbaar bij de aankoop van producten.

TOP geeft geen cadeaubonnen uit van een (maand)aanbieding, massagekuur of andere acties.

Winacties van TOP zijn tot 6 maanden na bekendmaking geldig en zijn niet inwisselbaar voor geld. De samenstelling van de massage wordt bepaald door TOP en duurt ca. 30 tot 45 minuten.


7. VERKOOP PRODUCTEN

Ten aanzien van de verkoop van producten van TOP aan de Koper wordt in aanvulling op paragrafen 1, 2, 3, 4, 6 en 8 nader het volgende bepaald;

Zichtbare onvolkomenheden van producten dient de koper binnen 8 dagen schriftelijk aan TOP door te geven.

TOP verkoopt de producten in de praktijk. Indien de Koper het product of de producten per post wilt ontvangen, worden de verzendkosten aan de Koper doorberekend op basis van de dan geldende PostNL-tarieven.

Verzending per post geschiedt geheel voor risico van de Koper.

Om hygiënische redenen kunnen door de Koper gekochte producten niet geruild of teruggenomen worden in ruil voor geld of een waardebon.


8. AANSPRAKELIJKHEID, EIGENDOM EN INFORMATIE-OVERDRACHT

TOP is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of anderszins verloren gaan van persoonlijke bezittingen.

Er mogen geen materialen, afbeeldingen, teksten, etc worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, drukwerk, via internet, etc. Teksten en afbeeldingen op de website en de inhoud van drukwerk blijven te allen tijde eigendom van TOP.
De door TOP opgestelde teksten zijn met zorgvuldigheid tot stand gekomen. Bij het gebruik van deze teksten door derden, dient te allen tijde een bronvermelding te worden vermeld.

TOP zal nimmer vertrouwelijke informatie over de Cliënt aan derden verstrekken. Verwezen wordt naar de privacyverklaring van Touch of Pink.

De algemene voorwaarden worden op verzoek van de Cliënt door TOP op papier verstrekt.


9. KLACHTEN

Als je klachten hebt over de diensten van TOP, dan kun je telefonisch of per e-mail contact met TOP opnemen. Er wordt altijd gekeken naar een passende oplossing.

TOP is ook aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg – een onafhankelijke klachtenregeling – waar de Cliënt van TOP met een klacht terecht kan (geregistreerd met ID 3231). Klachten kunnen worden gemaild naar info@klachtenportaalzorg.nl. Kijk voor meer informatie op www.klachtenportaalzorg.nl


Copyright: © 2020 Touch of Pink